Stanovy Cechu podlahářů ČR

 

pdfStanovy cechu schválené 31. března 2022

 

§ I. Úvodní ustanovení

 1. Název: Cech podlahářů ČR z.s. (dále jen Cech).
 2. Sídlo: Praha.
 3. Identifikační číslo, IČO: 69058776.
 4. Cech je vedený jako spolek u Městského soudu v Praze, spisová značka L 8655
 5. Cech vznikl 31. prosince 1997. Trvání Cechu není časově omezeno.
 6. Cech je reprezentantem své členské základny a je jejím koordinačním centrem. Cech není vůči svým členům stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.
 7. Cech je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové neručí za dluhy Cechu. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Cechu.
 8. Hospodaření Cechu se řídí platnou legislativou, stanovami a usneseními valné hromady a představenstva. Hlavní příjmy Cechu tvoří především členské příspěvky, dotace, dary, které jsou doplněny o příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání podporující účel a činnost Cechu.
 9. Právo podepisovat se jménem Cechu má prezident a viceprezident (každý samostatně).

§ II. Účel Cechu

Účelem a posláním Cechu je propagace podlahářského řemesla, obnovení stavovské cti, prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů a vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a dospělých.

§ III. Činnost Cechu

 1. Umožňuje zájmovým subjektům sdružit se v prestižní profesní organizaci, která je členem renomovaných komor a svazů.
 2. Přispívá k prosazení svých členů na stavebním trhu jak v České republice, tak i dalších zemích a působí na své členy tak, aby svojí činností, zejména pak kvalitou odvedené práce, bylo jméno Cechu vždy vyslovováno s respektem a uznáním.
 3. Zasazuje se o zvýšení autority a prestiže podlahářského oboru a řemesla.
 4. Iniciativně se podílí na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání. Usiluje o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů včetně snížení administrativní zátěže.
 5. Spolupracuje při tvorbě a změnách technických norem a pravidel správné praxe souvisejících s podlahářstvím.
 6. Definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní zájmy svých členů v dialogu s oběma komorami Parlamentu České republiky a vládou České republiky, odbory, politickými stranami, orgány státní a veřejné správy, iniciativami, hnutími apod. na národní i mezinárodní úrovni.
 7. Koordinuje přístup svých členů k řešení problémů, formuluje společná stanoviska a systémově je ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, v tisku a odborných časopisech, tak předkládáním vlastních návrhů a intervencí.
 8. Zajišťuje pro své členy potřebné informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry, které jim předává např. prostřednictvím svých internetových stránek, digitálních nosičů nebo tištěných zpravodajů či publikací.
 9. Spolupracuje se školskými zařízeními na výchově nových podlahářů a vytváří podmínky pro praktickou výuku řemesla, podporuje zvyšování odborné kvalifikace pedagogů a celoživotní vzdělávání dospělých či jejich doškolování na nové techniky a technologie.
 10. Pořádá a organizuje konference, semináře, přednášky, veletrhy, soutěže, ankety, prezentace nových technologií a materiálů a další podobné akce zaměřené na problematiku v podlahářském oboru.  
 11. Prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní expozice a podílí se na doprovodných programech.
 12. Vystupuje ve prospěch odborných zájmů a potřeb podlahářského oboru, zvyšuje jeho odbornou úroveň, zejména činností expertních komisí, publikačními a vzdělávacími aktivitami.
 13. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských a zaměstnavatelských spolcích a plní povinnosti z toho vyplývající. Napomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů.
 14. Spolupracuje s dalšími zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními organizacemi působícími v České republice.
 15. Sleduje světové trendy i rozvoj podlahářství, z dostupných údajů analyzuje stav oboru a získané poznatky využívá při své analytické činnosti. Poznatky popularizuje a rozšiřuje tak, aby mohly být členy Cechu účelně využívány pro jejich současnou i budoucí orientaci v oboru a problematice.

§ IV. Členství

 1. Členství v Cechu je dobrovolné.
 2. Členství může být přidružené, řádné a čestné. V rámci členství mohou být představenstvem vytvořeny/rušeny sekce.
 3. Členem Cechu se může stát OSVČ nebo právnická osoba:
  1. působící v podlahářském oboru, popř. navazujících služeb
  2. která nemá podnikatelský charakter, má o členství zájem a její členství bude Cechu ku prospěchu (škola, instituce apod.)
 4. Přidruženým členem je nově přijatá OSVČ nebo právnická osoba a to 12 zkušebních měsíců, po sobě jdoucích, od vzniku členství. Informace o zkušební době s termínem ukončení bude uvedena u jeho cechovního zápisu na internetových stránkách. 
 5. Řádným členem se stane:
  1. přidružený člen, kterému skončila zkušební doba
  2. OSVČ nebo právnická osoba, která zkušební dobu uvedenou u přidruženého členství nahradí písemným souhlasným stanoviskem statutárních zástupců tří stávajících řádných členů Cechu.
 6. Čestným členem se může stát osobnost, která se významně podílí či podílela na rozvoji nebo činnosti Cechu, popř. na rozvoji podlahářského řemesla a oboru.

§ V. Vznik členství

 1.  Zájemce o členství vyplní příslušnou přihlášku na internetových stránkách Cechu.
 2.  Představenstvo u nového zájemce ověřuje poskytnuté informace a v rámci kvalifikovaného rozhodnutí zohledňuje např.:
  1. dodržování technologických postupů, technických norem a pravidel správné praxe
  2. účast na školení týkající se stavební chemie, podlahovin
  3. rozsah nabízených služeb v rámci oboru
  4. reference z působení v oboru od klientů a členů Cechu  
 3.  Členství v Cechu vzniká po schválení představenstvem, a to dnem uhrazení členského příspěvku.  
 4.  Členské příspěvky se řídí směrnicí, kterou schvaluje valná hromada.
 5.  Certifikát členství obdrží pouze řádní členové.
 6.  Na základě návrhu člena Cechu představenstvo rozhodne usnesením o propůjčení čestného členství, které je bezplatné.
 7.  Kdo se uchází o členství v Cechu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Cechu.
 8.  Seznam členů je veřejný a je zpřístupněn na internetových stránkách Cechu. Zápis provede Cech na základě informací uvedených v přihlášce. Výmaz zápisu provede Cech bez zbytečného odkladu po zániku členství.

§ VI. Zánik členství

 1. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Cechem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 2. Členství v Cechu zaniká dále vystoupením nebo vyloučením.
 3. Vystoupením na základě žádosti člena, ve které není nutné uvádět důvody, a to dnem doručení do úřadu Cechu. Úřad potvrdí přijetí žádosti.
 4. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo na základě zjištění, že člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Za závažné porušení se považuje např. poškození jména Cechu, nerespektování rozhodnutí orgánů Cechu, využívání služeb Cechu bez jejich úhrady, porušování podnikatelské etiky, neuhrazené závazky u člena Cechu více jak 60 dnů po splatnosti, porušování práv spotřebitele nebo nedodržování pravidel správné praxe, technologických postupů a technických norem. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
 5. Čestné členství odebírá představenstvo usnesením. 
 6. V případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči Cechu.

§ VII. Práva řádných, přidružených a čestnýchčlenů

 1. Řádný člen má zejména právo:
  1. vollit a být volen do orgánů Cechu
  2. být informován o činnosti Cechu, účastnit se jeho aktivit a přispívat iniciativními návrhy
  3. účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se Cechu, uplatňovat návrhy a protinávrhy, být seznámen s výsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků Cechu
  4. využívat služeb Cechu
  5. aktivně se zapojit do činnosti Cechu např. formou expertních komisí
  6. na základě podepsané smlouvy/licence používat jako referenční a propagační argument označení „Člen Cechu podlahářů ČR“ a logo Cechu 
 2. Řádný člen má za povinnost:
  1. spolupracovat na plnění činnosti Cechu
  2. dodržovat stanovy včetně vnitřních předpisů Cechu
  3. respektovat rozhodnutí přijatá orgány Cechu
  4. platit členské příspěvky a za služby včas a ve správné výši
  5. informovat orgány Cechu o své činnosti v souvislosti s jeho členstvím v Cechu
  6. prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Cechu, pokud vystupuje jménem Cechu
 3. Přidružený člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen kromě práva viz. § VII. bod 1a) a 1f) stanov Cechu.
 4. Čestný člen se může na základě pozvání účastnit jako host valných hromad, jednání orgánů a expertních komisí s hlasem poradním.
 5. V případě neplnění členských povinností, a to ani po výzvě k nápravě, má představenstvo pravomoc omezit práva člena až do doby sjednání nápravy.

§ VIII. Orgány Cechu

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
 2. Statutárním kolektivním orgánem je představenstvo.
 3. Každý člen Cechu nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Cechu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Cechu.
 4. Orgány Cechu mohou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Takový návrh k rozhodnutí musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu vyjádřit (min. 15 dnů). Hlasování členů orgánů Cechu bude platné, pakliže se člen vyjádří s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, podepíše jej vlastní rukou (povinnost ověření podpisu není stanovena), a to na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Při hlasování per rollam je rozhodnutí/usnesení přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů orgánu Cechu.

§ IX. Valná hromada

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání představenstvo jedenkrát v kalendářním roce.
 2. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem 30 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Cechu. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud není rozhodnuto jinak.
 4. Podklady k zasedání zajišťuje představenstvo a řádným členům je zprostředkuje prostřednictvím mailové pošty nebo svých internetových stránek minimálně 14 dnů před konáním zasedání. 
 5. Představenstvo má za povinnost svolat zasedání valné hromady také z podnětu alespoň třetiny členů Cechu a to do 30 dnů od doručení podnětu.
 6. Valná hromada:
  1. určuje hlavní zaměření Cechu
  2. rozhoduje o změně stanov
  3. schvaluje výsledek hospodaření
  4. rozhoduje o zrušení Cechu s likvidací nebo o jeho přeměně
  5. volí a odvolává členy představenstva
  6. schvaluje volební řád 
  7. hodnotí činnost představenstva, schvaluje odměny pro jeho členy (návrh předkládá prezident)
  8. schvaluje rozpočet,
  9. schvaluje výši členských příspěvků
  10. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila k rozhodnutí
 7. Zasedání valné hromady:
  1. Valné hromadě předsedá a zasedání řídí prezident Cechu, pokud představenstvo nerozhodne jinak. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno jméno účastníka a podpis přítomného.                
  2. Prezenční listinu, jejíž součástí jsou plné moci účastníků v případě, že se zasedání nebude účastnit kontaktní osoba člena, potvrzuje svým podpisem předsedající valné hromady, který vyhlásí, zda je zasedání usnášeníschopné.
  3. Když je zasedání usnášeníschopné předsedající valné hromady navrhne zapisovatele, dva ověřovatele a odpovídající počet skrutátorů. Z jednání se pořizuje přehled usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis projednávaných bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování (schváleno – neschváleno, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího valné hromadě). Představenstvo zabezpečuje vyhotovení přehledu usnesení a zápisu do 30 dnů od ukončení zasedání a vhodným způsobem je doručí všem členům. Dokumenty podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel, správnost potvrzují ověřovatelé. Dokumenty z valných hromad se archivují po celou dobu trvání Cechu a jsou k nahlédnutí v úřadu Cechu.
  4. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající vyhlásí náhradní valnou hromadu, která bude začínat 15 minut od té původní. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu členů.
  5. Rozhodnutí valné hromady může být z časových důvodů provedeno per rollam.

§ X. Představenstvo

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Cechu. Řídí činnost Cechu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Cechu.
 2. Představenstvo má 7 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pětileté, výkon funkce však neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován jiný člen představenstva. Opětovná volba je možná.  
 3. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 4. Představenstvo určí osobu, která bude pověřena kontrolou hospodaření Cechu.
 5. V případě, kdy počet členů představenstva z důvodu osobní rezignace, smrti, ukončení členství v Cechu nebo odvolání klesne pod polovinu má představenstvo povinnost kooptovat další členy. Nejbližší valná hromada následně potvrdí kooptované nebo do představenstva zvolí jiné kandidáty.
 6. Prezident svolává představenstvo minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Představenstvo je povinno se sejít do 14 dnů, požádá-li o to prezidenta kterýkoliv člen představenstva.
 7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a mezi nimi je prezident nebo viceprezident. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta a v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta.
 8. Představenstvo může zřizovat stálé nebo krátkodobé expertní komise, jejichž členové nemusí být jenom z řad členů Cechu.
 9. Představenstvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. Má právo omezit práva člena. Propůjčuje a odebírá čestné členství.
 10. Představenstvo má právo pozastavit členství firmě, která porušila technické normy, technologické postupy nebo pravidla správné praxe. Pozastavení je představenstvem zrušeno v okamžiku, kdy firma prokáže, že byla sjednána náprava. Pokud firma  s pozastaveným členstvím nesjedná nápravu do 3 měsíců od oznámení pozastavení členství, představenstvo rozhodne o jejím vyloučení dle §VI. bod 4 stanov Cechu. Během pozastavení členství bude u cechovního zápisu na internetových stránkách uvedeno „Členství pozastaveno“.
 11. Představenstvo svolává valnou hromadu, připravuje podklady k zasedání, předkládá Zprávu o činnosti Cechu, návrh rozpočtu, směrnici členských příspěvků a další dokumenty spojené s výkonem orgánu.
 12. Představenstvo je oprávněno k uzavírání písemných smluv s jinými subjekty v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. Spolupracujícím subjektům může představenstvo poskytnout seznam členů zveřejněných na internetových stránkách Cechu.
 13. Představenstvo je oprávněno zřizovat právnické osoby podnikatelského charakteru nebo vstupovat do nich jako společník za účelem vytváření finančních zdrojů pro Cech.
 14. Představenstvo odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky Cechu včetně vedení účetnictví.
 15. Z jednání představenstva se pořizuje zápis a přehled usnesení. Oba dokumenty obdrží do 14 dnů všichni členové představenstva.
 16. Na základě rozhodnutí představenstva se Cech může stát členem jiné organizace (svazu, komory apod.).  
 17. Představenstvo jmenuje a odvolává zástupce Cechu v komisích, institucích nebo orgánech právnických osob, jejichž je členem nebo s nimi úzce spolupracuje.
 18. Představenstvo plní další úkoly, které jsou mu dány valnou hromadou a stanovami Cechu.
 19. Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per rollam.

§ XI. Úřad Cechu

 1. Představenstvo zřizuje pro zajištění účelu, poslání a činnosti Cechu profesionální úřad.
 2. Úkolem úřadu je zajišťovat:
  1. činnosti Cechu po stránce administrativní, technické, organizační a odborné 
  2. řádný chod orgánů a expertních komisí Cechu
  3. správu majetku Cechu
  4. úkony, které Cech vykonává na základě smluvního vztahu nebo pověření
 3. V čele úřadu je ředitel, který ho řídí a odpovídá představenstvu za jeho činnost. Je jmenován a odvoláván představenstvem a je přímo řízen prezidentem.  Zúčastňuje se jednání orgánů a dle potřeby expertních komisí Cechu.    
 4. Ředitel je oprávněn podepisovat a zastupovat Cech samostatně ve věcech a úkonech souvisejících s úřadem.

§ XII. Povinnost mlčenlivosti

Členové představenstva, expertních komisí a pracovníci úřadu mají za povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým působením v Cechu.

§ XIII. Zrušení Cechu

 1. Valná hromada rozhoduje o zrušení Cechu nebo o jeho přeměně.
 2. Cech se zruší s likvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení spolku.
 3. Ze zákonných důvodů může o zrušení Cechu rozhodnout soud.

§ XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a ruší ty předcházející.
 2. Náležitosti Cechu, které nejsou ve stanovách uvedeny, se řídí příslušnými zákony.
 3. Schválené změny stanov nebo změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku oznamuje prezident tomu, kdo veřejný rejstřík vede bez zbytečného odkladu.

Schváleno na valné hromadě v Hluboké nad Vltavou, 31. března 2022