Správná praxe: Lepení vinylových dílců LVT

Správná praxe: Lepení vinylových dílců LVT
18. 1. 2019 Poradna 6131 zobrazení

Text je určen ke správnému technologickému postupu podlahářských prací při lepení LVT a následné péči ze strany zákazníka, na kterou by měl být podlahářem upozorněn v předávacím protokolu.

Lepení LVT vyžaduje odbornou znalost a zkušenosti proškoleného podlaháře, který bude LVT dílce pokládat. Je potřeba znát, jak se chová daný materiál, jak reaguje na změnu teplot, jaké má pnutí a do jakého lepidla a jakým systémem je potřeba podlahu nalepit.

Je nezbytné vědět jaké, jsou správné klimatické podmínky aklimatizaci materiálu a lepení. Zákazník by měl být před pokládkou, nebo lépe ještě před koupí vinylových dílců LVT poučen o jeho vlastnostech a následné údržbě po pokládce. Také by měl být poučen, jak ošetřit kolečkové židle a pohyblivé kusy nábytku. Od okamžiku položení LVT podlahy je velice důležité v místnosti udržovat stálé klima bez velkých teplotních výkyvů, a to po celé jeho ploše a po celou jeho životnosti.

Pokládka lepených vinylových dílců LVT se řadí mezi technicky náročné pokládky, kde záleží především na důkladné přípravě podkladu, správné temperaci krytiny a vhodné volbě lepidla. Podklad pro lepené LVT podlahy by měl být pevný, suchý, rovný a hladký, celistvý a dále jak předepisuje norma na podlahy a společná ustanovení ČSN 744505.

OBSAH:

 1. Příprava podkladu pod vinylové podlahoviny – pokládka celoplošným lepením.
 2. Lepení vinylových dílců LVT
 3. Dilatace na podlaze a kolem všech svislých konstrukcí (stěny, sloupy apod.)
 4. Klimatické podmínky a jejich vliv na vinylové podlahy
 5. Lištování vinylové podlahy přechodové a obvodové lišty
 6. Ošetření vinylové podlahy po pokládce
 7. Rychlé shrnutí podmínek pro instalaci lepené LVT podlahoviny 

1. Příprava podkladu pod vinylové dílce LVT

 • 1.1. Podklad pod vinylovou podlahu musí být především suchý, pevný, hladký, rovný, celistvý. Všechny nečistoty a slabě držící vrstvy musí být obroušeny a dokonale vysáty.
 • 1.2. Podklad ze samonivelačního anhydritového nebo cementové potěru se musí vždy obrousit vrchní vrstva / parozábrana, šlem, sintr/ tak, aby byl podklad zbaven všech měkkých a nesoudržných části. Dle doporučení musí být viditelné kamenivo/plnivo potěru.
 • 1.3. Pro zpevnění a vyhlazení podkladu před lepením LVT je potřeba vždy použít správnou a doporučenou samonivelační hmotu, včetně odpovídající penetrace, vše s ohledem na typ podkladu a následné zatížení. Správný výběr, volba a zpracování samonivelační stěrky je podstatná součást pro lepení LVT. Minimální tloušťka samonivelační stěrky je na savých podkladech 2 mm a na nesavých 3mm. To jsou min. tloušťky, při kterých disperzní lepidlo dokáže správně odeschnout.
 • 1.4. U podlahového topení je potřeba od zákazníka před zahájením prací obdržet protokol o nátopné zkoušce s podpisem zodpovědné osoby. Může to být sám investor.
 • 1.5. Vlhkosti podkladu posuzovat dle platných norem ČSN 74 4505. Pro lepení LVT dílců disperzním lepidlem je potřeba v celé ploše stejně savý podklad. Doporučuje se: samonivelační hmota, HDF desky k tomu určené. Nedoporučuje se: OSB desky, Durelis Desky, a hladké a nesavé podklady.
 • 1.6. I v případě, že je podklad tvořen samonivelačními potěry na bázi cementu nebo sádry, musí být podklad znivelován do hladka. Argument že samonivelační potěr je rovný a hladký nelze z praxe akceptovat a je potřeba podklad vyrovnat/nachystat, tak aby splňoval požadavky výrobců vinylových podlah. Podklad musí být pevný, hladký a rovný. To znamená pro lepení vinylových dílců,“ znivelovaný“. Samotní výrobci samonivelačních potěrových směsí doporučují podklad před pokládkou povlakové krytiny vyrovnat samonivelační stěrkou.
 • 1.7. Pokud realizační firma/podlahář přistoupí na lepení vinylové podlahy na neznivelovaný/nepřipravený podklad (potěr z anhydritu, cementu, dřevovláknitých desek apod.) nese plnou zodpovědnost za případné prokreslení nerovností do vinylové podlahy LVT a nelze takovou podlahovinu reklamovat.
 • 1.8. Posouzení podkladu, přípravu podkladu a lepení vinylových dílců LVT musí provádět osoba znalá a s řemeslnou živností, nejlépe proškolená od dodavatele podlah a především technikem používané stavební chemie.

2. Lepené vinylové podlahoviny

 • 2.1. Lepené vinylové dílce LVT jsou určeny do interiéru, kde se teplota vzduchu pohybuje přibližně od 18°C do 27°C. Tyto teploty doporučují i výrobci podlahovin, kdy výrobci garantují rozměrovou stálost vinylových dílců LVT. Jakékoliv teplotní rozdíly mimo předepsané teploty výrobcem mohou ovlivnit výsledný optický vzhled vinylové podlahy / tvoření spár / mezi jednotlivými lamelami. Pokud dojde k porušení teplotních limitů udaných výrobcem, nelze brát zřetel na případnou reklamaci.
 • 2.2. Pro správnou a dlouhodobou funkčnost LVT podlahy je nutné správně zvolit a navrhnout podlahovou krytinu pro konkrétní prostor, kde může být podlahovina nalepená. Pro vhodnou volbu podlahy je nutné použít dvouciferný kód, který přesně určuje vhodnost podlahové krytiny do konkrétního prostoru. Tyto číslice nebo jeho obdoba je vždy uvedena v materiálové dokumentaci výrobku.

  Všeobecný význam dvouciferného kódu:
  1. číslice: typ krytiny (2 – bytové prostory, 3 – komerční prostory, 4 – průmyslové prostory)
  2. číslice: stupeň zátěže (1 – nízká zátěž, 2 – běžná zátěž, 3 – vysoká zátěž)     
 • 2.3. Výrobci vinylových dílců LVT spolupracují s výrobci stavební chemie a na základě výsledků testů doporučují vhodné lepidlo. Lepidla pro lepení LVT jsou buď disperzní anebo reaktivní (zpravidla PU lepidla) Některá lepidla na LVT dílce můžou být i hybridní, které zvládnou lepení oběma způsoby. Také může být použito lepení do fixačního lepidla. Je nutné, vždy dodržet všechny předepsané technologické postupy a informace dle materiálové dokumentace výrobce pro dokonalou funkčnost systému.
 • 2.4. Za správnou volbu lepidla pro lepení vinylových podlah nese zodpovědnost podlahář a je na něm, aby si zvolil vhodné lepidlo pro lepení vinylových dílců. V případě, že má pochyby, tak se doporučuje kontaktovat výrobce stavební chemie a výrobce/dovozce vinylových dílců LVT.   
 • 2.5. Pro lepení vinylových dílců je nutné aplikovat lepidlo na celý podklad. Pro aplikaci lepidla na podklad se používá aplikační stěrka s označením TKB a nebo v případě lepidla nanášeného válečkem - váleček dodaný v setu s lepidlem. Velikost aplikační stěrky TKB pro nanášení lepidla na podklad určuje zpravidla výrobce lepidla. Většinou se doporučuje velikost A1, A2 a A4. Je nutné rozlišovat způsob aplikace, zda se pokládá do odvětraného nebo živého lože.
 • 2.6. Pokládka dílců LVT může být položena všemi směry kolmo k oknům, svisle nebo napříč místnosti. Není předpis ani pravidlo, jakým směrem se podlaha pokládá. Na směru pokládky se podlahář domluví před pokládkou s investorem. Měla by být ale dodržena pokládka jedním směrem (pokud není dohodnuto jinak).
 • 2.7. Při lepení vinylové LVT krytiny, by přesah jednotlivých lamel měl být min. 25cm neurčuje-li to výrobce dané vinylové krytiny jinak. Například v pokládce čtverců, kde se může klast do šachovnice. Při tomto kladení je potřeba dbát technologického postupu, který uvádí výrobce LVT. Výjimku přesahu mohou tvořit u lepených LVT dílců krajové dořezy, pouze nešlo-li to řešit díky rozměru místnosti jinak.
 • 2.8. Zakončení vinylové podlahy u zdi s dilatací od 3 do 10mm v místech kde se instaluje obvodová lišta.
 • 2.9. Dřevěné obložky budou podřezány a LVT zasunut pod výřez.
 • 2.10. V případě kovových zárubní a jiných pevně stojících předmětů, bude ponechána dilatace 2-4mm dle situace místnosti a použit vhodný pružný tmel.
 • 2.11. Pokud se investor rozhodne pro lepení vinylových dílců LVT do prostor, kde je zvýšené riziko vody např. koupelny, musí být podlahovina nalepena na lepidlo, které je trvale odolné vodě. Pokud by se pro lepení ve vlhkém prostředí použila standardní lepidla a vnikala by voda do souvrství, mohlo by dojít k degradaci podlahového systému. Pokud lepíme vinylovou krytinu do vlhkého prostředí např. do koupelen, doporučuje se aplikovat na styk plochy a stěny silikon. LVT doporučené výrobcem krytiny do vlhkých prostor nebo do prostor se zvýšeným tepelným zatížením (vliv přímého oslunění, př. v okolí francouzských oken, výkladní skříně, zimní zahrady ap.) lze lepit pouze vhodnými PU lepidly. Z důvodu dodržení požadavku kluznosti podlahoviny za mokra je nutno v mokrých provozech respektovat vydané bezpečnostní předpisy na základě kterých je podlahovina doporučena.
 • 2.12. Před pokládkou LVT dílců je potřeba si každou lamelu prohlédnout a odhalit tak případné výrobní vady. Lamely, které vykazují výrobní kaz odložit a nepokládat.
 • 2.13. Lepení vinylových dílců LVT se doporučuje provádět za denního světla. Není-li to možné nebo místnost se nachází v suterénu je potřeba zajistit dostatečné osvětlení. Na reklamaci z důvodu špatné viditelnosti vad, nebude brán zřetel.
 • 2.14. Vinylové dílce se po nalepení nebo v průběhu lepení dle typu pokládky zaválcují přítlačným válcem dle doporučení výrobce podlahových krytin, ale všeobecně lze říci, že nejčastěji se používá válec o hmotnosti min. 50kg.
 • 2.15. Při pokládce a bezprostředně po pokládce vinylových dílců, by neměli být viditelné žádné spáry nad rámec povolených výrobních tolerancí dle výrobce podlahoviny. 

20190115 3 

3. Dilatace na podlaze a kolem zdi

 • 3.1. Může se stát, že podklad, na který má být provedena pokládka vinylových dílců je rozdělena do několika polí. Je nutné zhodnotit a vymezit, zda se jedná o smršťovací spáru nebo o konstrukční dilataci nebo jiné druhy spár. Za návrh dilatací je vždy zodpovědný projektant, investor, stavební dozor, který předá informací realizační firmě, která provádí pokládku vinylových dílců LVT. Konstrukční dilatace nelze nijak zatmelit, přelít nivelační hmotou nebo přelepit vinylovými dílci. Vždy musí být použita vhodná dilatační lišta.
 • 3.2. Pokud Investor nebo projektant označí spáru jako pracovní, může realizační firma podklad v místě spáry zmonolitnit. Pro zmonolitnění spáry se ideálně používá tzv. sesponkování epoxidovým/polyesterovým tmelem nebo vyplnit opravným cementovým tmelem. Toto lze jen v případě, že jsou desky opravdu stabilní.

  V případě, že investor vyžaduje přelepení vinylové podlahy přes konstrukční dilatační spáru (i když bude zmonolitněná), je za případné defekty plně zodpovědná realizační firma, pokud se písemně po dokonalém vysvětlení všech možných defektů s investorem nedohodnou písemně jinak. Firma – firma.

4. Klimatické podmínky a jejich vliv na vinylové podlahy

Klimatické podmínky vzduchu pro lepení vinylové krytiny se pohybují od 18 – 27°C. A to od počátku lepení po celou dobu užívání / životnosti podlahy, pokud výrobce neuvádí jinak. Je nezbytné v letních horkých měsících zajistit zastínění oken pro lom slunečního svitu, aby nedopadal přímo na podlahu. Podlaha by se vyhřála na příliš vysokou teplotu a tímto vlivem by docházelo k roztažení vinylových dílců, které podléhají teplotním změnám. Po vychladnutí se smrští na původní rozměr a na podlaze vznikají spáry. Tento jev může nastat také v opačném případě, a to v zimních měsících, kdy investor nechá dlouhodobě otevřené okno, když je venku např. -5°C nebo nevytápí objekt a studený vzduch dlouhodobě působí na podlahu. I takto mohou vznikat spáry na vinylových dílcích. Známe i případy, kdy se LVT dílce teplem deformují – sráží. Je to případ výrobce od výrobce. Rozdílné kvality ve výrobě jsou v LVT krytinách značné. Většinou výrobce v rámci technických listů uvádí i změny rozměrů nebo kroucení na základě teplotní změny prostředí. Tato zkouška uvádí pouze základní parametr změny a neobsahuje zejména hraniční hodnoty, které mohou mít významný vliv na celkový vzhled. Z toho důvodu je nutné vždy před pokládkou stanovit podmínky, za kterých bude použitá podlahovina fungovat a nebude docházet k neočekávaným změnám rozměru nebo tvaru.

 • 4.1. Vznik spár na vinylové podlaze. Pokud je LVT krytina v den předání bez závad a beze spár, je dílo k předání. Pokud na vinylových dílcích jsou spáry a výškové rozdíly v tolerancích udávané výrobcem vinylové podlahy, není to důvod k nepřevzetí díla. Jedná se o krytiny v dílcích, tudíž drobné odchylkyv mezích povolené normy od 0,05 – 0,15mm jsou přípustné. Konkrétní přípustné výrobní tolerance uvádí výrobce LVT v technickém listě.
 • 4.2. Velikost dilatací na LVT kolem stěn a pevných částí, závisí na velikosti pokládané plochy a rozměru jednotlivých dílců. Dodržujte zde pokyny, které uvádí výrobce.
 • 4.3. Pokud není v místnosti klimatizace, tak v letních teplých měsících, kdy teplota vzduchu, přesahuje dovolenou mez 27°C, a slunce přímo dopadá na povrch nášlapné vrstvy LVT krytiny je nutné okna stínit, aby nedošlo k přehřátí vinylových dílců. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám je u tohoto druhu krytiny nežádoucí. V každém realizovaném případu musí být investor s tímto požadavkem seznámen ještě před vlastní instalací. Nejlépe písemně. Hrozí vznik spár, které v tomto případě nejsou předmětem reklamace.
 • 4.4. V místech, kde je podlahové topení nesmí teplota na povrchu nášlapné vrstvy přesáhnout hodnotu udávanou výrobcem. Obecně však platí, že tato hodnota je 26 -27°C podle druhu krytiny. Dílce nelze aplikovat na elektrické podlahové topení, pokud to výrobce vysloveně nedoporučuje.
 • 4.5. Dlouhodobě otevřená okna v zimních měsících, kdy teplota venku je pod bodem mrazu a studený vzduch pod 10°C působí dlouhodobě na krytinu, může způsobit nevratné spáry na podlaze. Krytina LVT nesmí být vystavována teplotním skokům dlouhodobě nad povolené doporučení teploty nášlapné vrstvy plus 15 až 27°C.
 • 4.6. Nachází-li se v podkladu podlahové topení, je nutné, aby bylo vypnuto min.24h před samotnou pokládkou, pokud výrobci materiálů neurčí jinak.
 • 4.7. Důležité je dodržet aklimatizaci krytiny před pokládkou, kterou uvádí výrobce. Standardně nejrozšířenější je 24 -48hodim. POZOR neprovádějte aklimatizaci LVT dílců přímo na podlaze, kde je zapnuté podlahové vytápění. Jak správně aklimatizovat krytinu si vyžádejte u svého dodavatele, nejlépe písemně.
 • 4.8. Po nalepení vinylové krytiny LVT je potřeba zajistit stabilní teplotu podkladu, při které byla podlaha pokládána pro úplné vyzrání lepidla. Dobu zrání souvrství udává výrobce lepidla. Platí však, že doba pro zrání běžného lepidla je přibližně 72 hodin. Mohou být použita lepidla, jejich zrání je kratší např.12 hodin. Po pokládce dostane zákazník informaci, kdy může a jak začít natápět podlahu. Za dodržení teplot po pokládce zodpovídá zákazník a je to v jeho zájmu.
 • 4.9. Pokud se provádí pokládka v chladných měsících a jediný zdroj tepla je podlahové vytápění, bude potřeba si zajistit jiný zdroj tepla, např. přímotopy.
 • 4.10. Zákazník udržuje v místnosti po celou dobu životnosti vinylové krytiny předepsané klima. Předejde tak tvoření spár na LVT krytině.
 • 4.11. Pokládka vinylových dílců se nedoporučuje do sezónních objektů (chaty, zahradní domky), a všude tam, kde není stabilní teplota, což může být i zádveří, špatně odizolovaná a vytápěná chodba apod.

5. Lištování LVT krytiny, přechodové a obvodové lišty

 • 5.1. Krytina před předáním by měla být zalištovaná vhodnou lištou. Na výběru obvodové i přechodové lišty se může podlahář dohodnout s investorem, však správné přichycení lišty, technické provedení určuje podlahář (předepsaný systém výrobce).
 • 5.2. Lištování by mělo být prováděno tak, že lišta po celé své délce dosedne k podlaze, jedině tak lze omezit vnikání nečistot pod lištu.
 • 5.3. Je-li potřeba lišty dodatečně tmelit z důvodu nerovné zdi, je na podlaháři, aby zvolil správný tmel.
 • 5.4. Dojde-li k dohodě, že lištování investor nepožaduje, podlaha se předá bez lišt.
 • 5.5. Dilatační a přechodové lišty mohou být připevněny vrtáním na hmoždinky do podkladu, připevněny na základní nosič lišty šroubováním, zacvaknutím nebo lepením dle tipu lišty a doporučením montáže výrobce. 

20190115 2  

6. Ošetření LVT krytiny po pokládce

 • 6.1. Po ukončení všech podlahářských prací se LVT krytina vysaje a vyčistí od nečistot. Za použití nejlépe mopu setře a připraví na předání investorovi.
 • 6.2.Investor musí být poučen o následné údržbě vinylové krytiny, nejlépe písemně předáním návodu na údržbu vinylových dílců LVT.
 • 6.3. Pokud jsou kolečkové židle, budou použity pouze měkčená kolečka typu W nebo PVC podložka pod židle, která se doporučuje. Prodloužíte tak životnost podlahoviny a zabráníte reklamaci. Podlahář nezodpovídá za to, jaký se použije nábytek a jaká ochrana nožiček a kluzných částí, typ koleček na židlích budou na podlaze v případě, že uživatele předem na tuto skutečnost upozorní. Nejlépe písemnou formou.
 • 6.4. Veškeré pohyblivé části jako židle, křesla a rozkládací pohovky, nohy od stolu nebo nábytek, který se přesouvá, bude ošetřen vhodnými chrániči proti poškození vinylové krytiny. Za toto nese zodpovědnost investor po celou dobu životnosti LVT. Není-li tak učiněno případné defekty, škrábance evidentní od pohybu nábytku a jiných částí nejsou předmětem reklamace. Jedná se o mechanické poškození nesprávným používáním.
 • 6.5. Před vstupem na vinylové krytiny, které rozdělují venkovní prostor je potřeba instalovat čistící zónu pro zachycení hrubých nečistot a kamínků. Za umístění čistící zóny a jejího stavu zodpovídá investor / majitel objektu / zákazník.
 • 6.6.Na mechanické poškození krytiny, odření apod. se záruka nevztahuje.

7. Rychlé shrnutí podmínek pro pokládku LVT podlahovin

 • 7.1. Je-li součástí potěru podlahové vytápění musí proběhnout nátopná zkouška a proveden zápis - protokol o nátopné zkoušce.
 • 7.2. Za správné provedení nátopné zkoušky zodpovídá investor.
 • 7.3. Je nutné dodržet hodnoty zbytkové vlhkosti v podkladu.
 • 7.4. Pokud je při pokládce jediný zdroj tepla - podlahové topení, zajistí v chladných dnech investor jiný zdroj vytápění – přímotopy apod.
 • 7.5. LVT podlahoviny nejsou vhodné k instalaci na elektrické podlahové topení, není-li to výslovně povoleno v technickém listě výrobce.
 • 7.6. Za dobrý stav vodorovných a svislých izolací zodpovídá investor – objednavatel.
 • 7.7. Pokud si není se stavem izolací jist, nechá si je zkontrolovat odbornou firmou.
 • 7.8. Povrchová teplota nášlapné vrstvy krytiny nesmí přesáhnout povolené hodnoty výrobcem krytiny. /většinou se uvádí MAX. 27°C a to po celé její ploše rovnoměrně.
 • 7.9. Je důležité po pokládce LVT udržovat klima v prostorách v rozmezí 18 – 27°C, po celou dobu životnosti krytiny a vyvarovat se teplotním výkyvům.
 • 7.10. V teplých letních měsících je potřeba zajistit vhodné stínění, aby sluneční svit nedopadal přímo na LVT krytinu. Zvláště přes skla oken a dveří mohou teploty dosahovat 45°C a více. Tyto teploty jsou nežádoucí a vedou k deformaci LVT krytin.
 • 7.11. Po každé pokládce LVT krytiny je důležité předat investorovi návod pro správné užívání a údržbu. 

Na výše uvedeném textu se shodli zástupci členských podlahářských firem a výrobců podlahovin včetně stavební chemie.